Jak uzyskać pomoc ?


Poradnik "Pierwsze kroki
po kupnie samochodu z wadami"


Roszczenia z tytułu wad nabytych pojazdów są powszechne w przypadku samochodów używanych, ale dotyczą również pojazdów nowych. Najczęstsze wady to fałszywy przebieg rzutujący na stopień eksploatacji pojazdu oraz uszkodzenia wynikające z powypadkowości pojazdu. Te ostatnie najczęściej są usuwane w sposób doraźny lub jedynie maskowane co może narażać kupującego nie tylko na straty finansowe, ale również na zagrożenie życia lub zdrowia.

Fundacja Autotesto razem z Autoprawo.pl przygotowały poradnik dla kupujących, który pomoże w podjęciu pierwszych kroków po kupnie samochodu z wadami. Odpowiednie podejście do dochodzenia roszczeń połączone z metodycznym zbieraniem dowodów może pozwolić na szybkie zawarcie ugody lub uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia na drodze sądowej.

Pobierz Bezpłatny Poradnik "Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami"


To pierwsze w Polsce, kompletne źródło wiedzy dla kupujących!


 • Dowiedz się w jaki sposób dochodzić swoich
  roszczeń
 • Zobacz w jaki sposób napisać pismo do
  sprzedającego
 • Unikaj najczęstszych błędów po zakupie

Pierwsze kroki po kupnie
Auta z wadami - w pigułceWięcej informacji znajdziesz w naszym podręczniku.


 1. Określenie daty zawarcia umowy

  W pierwszej kolejności, konieczne jest ustalenie kiedy zawarta została umowa sprzedaży pojazdu. Wynika to z wejścia w życiue dnia 25.12.2014r. Ustawy o prawach konsumena, na mocy której dokonano istotnych zmian dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanych. Jeśli umowa została zawarta najpóźniej dnia 24.12.2014 r. lub wcześniej, zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji. Jeśli umowa została zawarta dnia 25.12.2014 r. zastosowanie znajdą nowe przepisy.

 2. Ocena stanu prawnego

  Następnie należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony transakcji (gdzie "(K)" to kupujący, a "(S)" to sprzedawca) mogą być następujące:

  1. konsument (K) - przedsiębiorca (S),
  2. przedsiębiorca (K) - przedsiębiorca (S)
  3. os. fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (S)

  Sytuacja nr 1 będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód od komisu lub w salonie, a zakup nie został dokonany na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Sytuacja nr 3 to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu sprzedaży konsumenckiej i podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

  Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 3. Roszczenia kupującego niebędącego konsumentem

  Jeśli do Twojej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące kupującego niebędącego konsumentem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. Jednak nawet gdyby wyłączenie takie nastąpiło, to możemy dowodzić, że sprzedawca zataił wadę. Zatajenie może sprowadzać się do zaniechaniatj. nie poinformowania kupującego o istotnych okolicznościach, o których sprzedawca wiedział.

 4. Roszczenia konsumenta

  W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta, wyglądają one podobnie jak opisane wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje natomiast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

  • szersza gama roszczeń: obok odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu (art. 560 § 2 k.c.),
  • domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty otrzymania go (art. 561[5] k.c.),
  • domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.),
  • brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.),
  • dłuższy bieg terminu przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).

  Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie postanowienia o niewnoszeniu roszczeń przez kupującego, umieszczane przez sprzedawców na fakturach lub umowach są nieważne jako klauzule niedozwolone.

 5. Terminy

  W efekcie nowelizacji przepisów dotyczących rękojmi, usunięto wymóg zawiadomienia sprzedawcy o wadzie w określonym terminie od momentu powzięcia wiedzy o wadzie. Jedynie kupujący będący przedsiębiorcami powinni zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

  Pozostawiono natomiast (z modyfikacjami) terminy na dochodzenie roszczeń (odstąpienie, obniżenie ceny, naprawa lub wymiana), które mogą być sformułowane wraz z zawiadomieniem sprzedawcy o wadzie lub też dopiero po zawiadomieniu o wadzie. Co do zasady dochodzenie roszczeń możliwe jest w terminie X.

 6. Środki dowodowe

  Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od sprzedawcy.

 7. Dochodzenie roszczeń

  Forma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej. Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów. Przykładowo w przypadku braku środków do prowadzenia sprawy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od kosztów sądowych albo wytoczenie powództwa jedynie o część roszczenia. Z tej drugiej opcji może skorzystać osoba, która nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od kosztów.

W podręczniku znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 1. Nie zapisałem ogłoszenia sprzedaży. Czy jest szansa je odzyskać?
 2. W umowie mam wpisaną zaniżoną cenę. Czy mam szansę na zwrot całej kwoty?
 3. Podpisałem umowę „na Niemca”. Czy mam szansę pociągnąć do odpowiedzialności handlarza, który dał mi do podpisania umowę, na której jako sprzedawca widnieje osoba, której nigdy nie widziałem?
 4. Nie zauważyłem, że sprzedawca dopisał na fakturze dodatkowe informacje o stanie pojazdu (powypadkowość), których nie zauważyłem przed pokwitowaniem papierów. Czy mogę udowodnić, że nie wiedziałem o powypadkowości?
 5. Skąd mam wiedzieć, czy wada ma charakter eksploatacyjny?
 6. Po miesiącu od kupna pojazdu padł silnik i konieczna jest jego wymiana. Czy mogę udowadniać odpowiedzialność sprzedawcy?
 7. Sprzedawca twierdzi, że nie wiedział o wadzie. Czy muszę udowadniać jego wiedzę o wadzie?
 8. W mojej umowie wyłączono rękojmię. Przeczytałem, że muszę wykazać, że sprzedawca podstępnie zataił wadę. Co to oznacza?
 9. Wziąłem samochód w leasing. Czy przysługują mi jakiekolwiek uprawnienia?
 10. Wziąłem kredyt i zawarłem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. Czy mogę odstąpić od umowy?
 11. Po kupnie pojazdu darowałem jego część na krewnego. Czy mogę odstąpić od umowy?
 12. Kupiłem samochód od komisu. Kogo powinienem zawiadomić o wadzie?
 13. Kupiłem samochód od współwłaścicieli. Czy muszę zawiadomić każdego z nich?
 14. Kupiłem samochód wraz z synem. Czy on również musi podpisać odstąpienie od umowy?
 15. Co powinno zawierać pełnomocnictwo, jeśli dochodzę roszczeń również w imieniu drugiego współwłaściciela?
 16. Czy po przerejestrowaniu pojazdu mogę dochodzić jakichkolwiek roszczeń?
 17. Poniosłem duże koszty diagnostyki pojazdu i dokonałem kilku napraw. Czy pod odstąpieniu od umowy odzyskam zainwestowane pieniądze?

Sprawdź przed zakupem w Autotesto


Kupujesz używany samochód? Sprawdź go przed zakupem!


Autotesto jest liderem w branży sprawdzania używanych samochodów.

 • profesjonalne sprawdzenie auta przy użyciu fachowego sprzętu pomiarowego
 • szczegółowy raport napisany zrozumiałym językiem
 • raport w ciągu 24 godzin od zamówienia
 • sprawdza auta na terenie całej Polski.

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)