Aktualności


Ogłoszenie sprzedaży samochodu- aspekty prawne


Istotną rolę w toku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową pełni ogłoszenie sprzedaży, w oparciu o które kupujący zapoznał się z ofertą sprzedaży pojazdu. Jedną z kluczowych przesłanek możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową jest brak wiedzy kupującego o wadzie. W orzecznictwie przeważa pogląd, że kluczowym jest, czy kupujący wiedział o wadzie, a nie czy powinien był wiedzieć.

14.02.2017 11:27

Ogłoszenie sprzedaży samochodu- aspekty prawne

Tym samym ogłoszenie o sprzedaży pojazdu stanowi dowód na okoliczność tego jaka była wiedza kupującego o stanie pojazdu. W toku sprawy sądowej można dowodzić, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu w oparciu o ogłoszenie o sprzedaży i w oparciu o tę wiedzę zdecydował się na zakup pojazdu. Wskazany dowód może mieć w ocenie sądu większą moc dowodową niż zeznania świadków, którzy uczestniczyli przy zawieraniu transakcji, w związku z czym archiwizacja ogłoszenia powinna być pierwszym krokiem podjętym przed kupnem samochodu.

 

Nie bez znaczenia są również postanowienia regulaminów serwisów ogłoszeniowych, z których można wywieść, że ogłoszenie nie stanowi tylko i wyłącznie reklamy samochodu. Wielu sprzedawców podnosi, że ogłoszenie jako reklama nie musi zawierać informacji zgodnych ze stanem faktycznym, co - w świetle cytowanych niżej regulaminów - jest nieprawdą.

 

Regulamin serwisu otoMoto

5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
6. Ogłoszeniodawca lub Dealer są odpowiedzialni za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadczają i gwarantują, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy Allegro oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Dealerów lub Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

 

Regulamin serwisu olx.pl
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

 

Ogłoszenie sprzedaży bardzo często może być najkrótszą drogą do dochodzenia roszczeń z tytułu powypadkowości pojazdu lub fałszywego przebiegu, ponieważ zarówno w serwisie allegro.pl jak i otomoto.pl sprzedawca musi obligatoryjnie podać te informacje. Również w przypadku podania przez sprzedawcę informacji o wyposażenia pojazdu, które nie będą odpowiadać rzeczywistemu wyposażeniu, ogłoszenie może być istotnym dowodem na okoliczność braku wiedzy kupującego o przedmiocie sprzedaży.

 

W przypadku, gdy kupujący nie zdąży zarchiwizować treści ogłoszenia albo sprzedawca dokona jego modyfikacji, możliwe jest odzyskanie treści ogłoszenia w toku postępowania sądowego. O ile bowiem podmioty prowadzące portale ogłoszeniowe, nie udostępniają archiwalnych ogłoszeń na wniosek osób prywatnych, o tyle każdorazowo udostępniają je na polecenie sądu w toku postępowania cywilnego lub na polecenie organów ścigania w toku postępowania karnego.

 

Podstawą do zobowiązania sądu do pozyskania treści ogłoszenia w toku postępowania cywilnego będzie art. 248 § 1 k.p.c.

 

Kodeks postępowania cywilnego art. 248 § 1 k.p.c. Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera infor-macje niejawne.

 

Należy jednak pamiętać, że Sąd musi sprecyzować, o które ogłoszenie chodzi- konieczne będzie więc podanie linka, pod którym znajdowało się ogłoszenie lub przynajmniej nazwy konta użytkownika, z którego ogłoszenie wystawiono.

 

W przypadku kupna pojazdu warto również wskazać w umowie, że wiedzę o stanie technicznym kupujący powziął m.in. z ogłoszenia. W tym celu warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór umowy.

 

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)